Algemene voorwaarden

1. Interpretatie & uitleg

1.1 In deze algemene voorwaarden wordt met “wij”, “onze” en soortgelijke persoonlijke voornaamwoorden Build4Performance B.V. bedoeld (volledige details zijn hierboven uiteengezet) en “u” en soortgelijke voornaamwoorden betekenen u, de koper van goederen en/of diensten van Build4Performance B.V.

1.2 Woorden en uitdrukkingen die in deze algemene voorwaarden in hoofdletters worden weergegeven, hebben een specifieke betekenis en worden gedefinieerd in de hoofdtekst of in de onderstaande tabel.

1.3 Deze Algemene Voorwaarden, samen met elke door ons uitgegeven orderbevestiging, vormen de volledige overeenkomst voor de aankoop van Goederen of Diensten (hieronder gedefinieerd) met uitsluiting van andere voorwaarden die door u worden aangeboden. Wanneer u Goederen of Diensten bestelt, doet u een aanbod om die Goederen of Diensten te kopen, welke we kunnen accepteren door een orderbevestiging te sturen. Met de uitdrukking “orderbevestiging” wordt bedoeld onze schriftelijke bevestiging van uw bestelling per brief, of e-mail.

1.4 Wij leveren Goederen en Diensten aan zowel zakelijke klanten als Consumenten. Als u Goederen of Diensten koopt als Consument (hieronder gedefinieerd), kunnen bepaalde bepalingen in deze AVW worden gewijzigd of niet op u van toepassing zijn. Zie artikel 6 voor meer details.

1.5 Het contract voor de aankoop van goederen of diensten komt alleen tot stand wanneer we de orderbevestiging aan u verstrekken en niets op de website of in enige literatuur of promotiemateriaal dat we uitgeven vormt een contractueel aanbod door ons. U kunt Goederen of Diensten aanvragen per telefoon, e-mail, persoonlijk in onze showroom of online via de website. Onze gepubliceerde prijzen vormen geen aanbod om Goederen of Diensten tegen die prijzen te leveren.

1.6 Wij hebben het recht om aan te dringen op een schriftelijke handtekening van een bevoegde ondertekenaar die de aanvaarding van deze Algemene Voorwaarden bevestigt als voorwaarde voor verzending van Goederen of boekingsdiensten; maar het ontbreken van een schriftelijke handtekening heeft geen invloed op de opname van deze AVW in het contract voor de levering van Goederen en/of Diensten.

1.7 We behouden ons het recht voor om deze AVW van tijd tot tijd te wijzigen en eventuele wijzigingen kunnen op de website worden bekeken. Alle door u geplaatste bestellingen zijn van tijd tot tijd onderworpen aan de nieuwste versie van de AVW.

1.8 Wanneer Goederen van een bepaalde omschrijving niet meer beschikbaar zijn, kunnen we soortgelijke Goederen vervangen, op voorwaarde dat ze, naar onze redelijke mening, even geschikt zijn voor uw doel als de Goederen die in uw bestelling zijn gespecificeerd.

1.9 De website wordt beschikbaar gesteld voor openbare weergave op basis van het feit dat we, voor zover wettelijk toegestaan, alle aansprakelijkheid uitsluiten voor enig verlies of enige schade die voortvloeit uit het gebruik van de website of het vertrouwen op de inhoud van de website.

1.10 Waar in deze AVW het woord inclusief of de uitdrukking bijvoorbeeld (of een soortgelijke uitdrukking) wordt gevolgd door een lijst met voorbeelden, wordt dit geacht te zijn gevolgd door de woorden “maar zonder beperking”.

1.11 Verwijzingen naar wettelijke of gedelegeerde wetgeving omvatten wetgeving zoals van tijd tot tijd gewijzigd, geconsolideerd, bijgewerkt of gewijzigd.

1.12 De uitdrukkingen in de rechterkolom van onderstaande tabel hebben de betekenis die hiernaast in de rechterkolom staat.

UitdrukkingBetekenis
Maatwerk, Opmaat gemaaktDe levering van volgens specificaties van de wederpartij vervaardigde zaken, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de wederpartij, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn.
VervoerderEen derde partij die door ons is gecontracteerd om de door u gekochte Goederen van ons naar het uwe te vervoeren.
AfnemerHiermee wordt verstaan elke natuurlijke of rechtspersoon die met Build4Performance een overeenkomst heeft gesloten met het oog op gebruik van de faciliteiten van Build4Performance.
Commercieel gebruikBetekent het beschikbaar stellen van de Goederen voor gebruik door uw klanten voor huur of beloning vanaf één enkele locatie (maar exclusief wederverkoop).
ConsumentIedere natuurlijke persoon die, handelend voor doeleinden die buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit vallen, met Gebruikster een Overeenkomst (op afstand) heeft gesloten.
InhoudAlle tekst, afbeeldingen, afbeeldingen, audio, video, software, gegevenscompilaties en elke andere vorm van informatie die kan worden opgeslagen op een computer die verschijnt op of deel uitmaakt van een Systeem
Overeenkomst of contractDe overeenkomst gevormd door onze bevestiging van uw verzoek om de levering van Goederen of Diensten waarin deze Algemene Voorwaarden zijn opgenomen en onderworpen zijn
DefectEen storing van een onderdeel van een systeem dat betekent dat u dat systeem niet kunt gebruiken, of dat het de prestaties van dat systeem belemmert voor zover het, voor alle praktische doeleinden, objectief onbruikbaar is en de uitdrukking Defect een overeenkomstige betekenis heeft
GebruiksterDe besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Build4Performance B.V., gevestigd te (7903 AH) Hoogeveen, aan de Industrieweg 25F, ingeschreven bij het Handelsregister onder het nummer: 80780245.
GoederenEen systeem of vervangende of reserveonderdelen die het onderwerp zijn van een bestelling bij u
FaciliteitenOnder “faciliteiten” worden verstaan: alle diensten en producten die Build4Performance aanbiedt zoals, maar niet uitsluitend; racen in simulatoren, het
dragen van virtuele realiteit brillen, teambuildingactiviteiten, trainingen.
Insolvente(I) u roept een vergadering van schuldeisers bijeen of wordt het onderwerp van een verslag of voorstel aan schuldeisers, een verzoek, verzoekschrift, regeling of bevel op grond de Nederlands wet (tenzij met het oog op een solvabele herstructurering, samenvoeging of fusie); (II) er een curator wordt aangesteld over uw eigendom; (III) de houder van enige vergoeding of andere zekerheid over uw eigendom onderneemt om die zekerheid af te dwingen; of (IV) uw eigendom het onderwerp wordt van nood, proces, uitvoering of een heffingsbevel
ReserveringOnder reservering (overeenkomst) wordt verstaan: de overeenstemming, al dan niet schriftelijk en mondeling, tussen aanbieder en afnemer over de te leveren prestaties.
PrijsDe totale prijs voor Goederen inclusief leverings-, installatie- en/of trainingskosten en eventuele eenmalige softwarelicentiekosten
DienstenHet bouwen en configureren van een systeem om te voldoen aan de vereisten die zijn uiteengezet in uw bestelling en/of het leveren van installatie, training, ondersteuningsdiensten of op maat gemaakte diensten
Ondersteunende dienstenDe diensten die wij leveren om problemen op te lossen, inclusief onder de voorwaarden van een toepasselijke Garantie
Partner(s)De distributeur die het contractuele of schriftelijke recht heeft om reservering (overeenkomsten) van aanbieder te promoten dan wel te verkopen of te distribueren.
SysteemEen Build4Performance-simulator (inclusief alle hardware en software geleverd door Build4Performance en/of haar licentiegevers)
GarantieOp voorwaarde dat de Goederen altijd (I) in hun oorspronkelijke staat worden bewaard en niet door u worden gewijzigd; (II) worden gebruikt op een vaste binnenlocatie (III) alleen worden blootgesteld aan normaal gebruik en eerlijke slijtage dan: voor de toepasselijke periode beschreven in clausules REF 2.5 of REF 2.6 (de garantieperiode(n)) zullen we eventuele defecten oplossen of repareren
WebsiteDe website www.build4performance.com

2. Garantie, ondersteuning en aansprakelijkheidsbeperkingen

2.1 U bent verantwoordelijk ervoor te zorgen dat de Goederen geschikt zijn voor uw vereisten en elk advies of begeleiding die we kunnen geven over de selectie van Goederen (I) is gedeeltelijk afhankelijk van informatie van onze leveranciers of andere derde partijen (II) wordt gratis verstrekt te goeder trouw en (III) vormt geen enkele verklaring over de geschiktheid van de Goederen voor uw specifieke doeleinden.

2.2 We bieden verschillende systemen aan; sommige zijn geschikt voor thuisgebruik, terwijl andere modellen beter geschikt zijn voor professionele en commerciële toepassingen. De Garantieperiodes en gedetailleerde voorwaarden van de Garantie zijn verschillend van toepassing op de verschillende modellen. We bieden ook een uitgebreidere verlengde Service Level Agreement/ garantieservice voor zowel particuliere als commerciële gebruikers, die premiumondersteuning biedt in ruil voor een jaarlijkse vergoeding. De volledige details staan op de Website.

2.3 Als we ermee instemmen om op maat gemaakte goederen of diensten te leveren, kunnen we een specifieke overeenkomst uitgeven met eventuele speciale voorwaarden die van toepassing zijn op een dergelijke overeenkomst die (behalve voor zover ze zijn uitgedrukt om deze algemene voorwaarden te wijzigen of te vervangen) van toepassing zullen zijn naast deze algemene voorwaarden.

2.4 Als u als consument koopt, wordt de garantie ongeldig als u de goederen voor commerciële doeleinden gebruikt, inclusief openbaar gebruik, verhuur of wederverkoop. De toepasselijke Garantietermijnen voor Consumenten zijn:

2.4.1 De metalen chassisstructuur en bijbehorende metalen onderdelen die erop zijn bevestigd (maar exclusief elektronische componenten); 3 jaar vanaf de leveringsdatum;

2.4.2 Voor alle overige geleverde onderdelen; 1 jaar vanaf de datum van levering.

2.4.3 Uw rechten om aanspraak te maken op de Garantie komen boven op uw wettelijke rechten (zie clausule 5).

2.5 Als u voor commercieel gebruik koopt, is de toepasselijke garantieperiode 1 jaar vanaf de datum van levering.

2.6 Als de garantie wordt geschonden, zullen we eerst een probleemoplossing op afstand uitvoeren via telefoon of e-mail. Mogelijk hebben we uw hulp nodig om te bepalen of het probleem A) op afstand kan worden opgelost B) onderdeel moet worden geretourneerd voor reparatie C) of een vervangend onderdeel moet worden verzonden. Wij kunnen u vragen om delen van het Systeem gedeeltelijk te demonteren om toegang te krijgen tot een Defect onderdeel. Als u niet bereid of in staat bent om op deze manier te helpen, kunt u een servicebezoek ter plaatse aanschaffen, waarvan de details worden beschreven in clausule 9 hieronder. Als een onderdeel moet worden vervangen, sturen we u, nadat u het defecte onderdeel aan ons heeft geretourneerd, een vervangend onderdeel dat u kunt omruilen. Als u het onderdeel niet zelf wilt wijzigen, kunt u dat onderdeel of de combinatie van onderdelen van het systeem die het defecte onderdeel bevat naar ons terugsturen voor vervanging en retournering. Als u wilt dat wij namens u onderhoud of installatie van vervangende onderdelen uitvoeren, kunt u verzoeken dat een van onze bevoegde vertegenwoordigers bij u langskomt om deze werkzaamheden uit te voeren. In dat geval brengen we onze standaard ondersteuningstarieven in rekening (en kunnen betaling voorafgaand aan het boeken van het bezoek vereist zijn).

2.7 De garantie wordt ongeldig (en wij zijn er niet aansprakelijk voor) als na levering: 

2.7.1 U wijzigt de Goederen of bevestigt of installeert componenten of producten van derden op of aan het Systeem die niet door ons zijn goedgekeurd, of op voorhand overlegd en goedgekeurd. 

2.7.2 Goederen zijn beschadigd, per ongeluk of door uw misbruik of nalatigheid. 2.7.3 U houdt zich niet aan alle instructies die wij geven. 

2.7.4 U gebruikt een derde partij die niet door ons is goedgekeurd om een installatie of onderhoud uit te voeren. Installeer upgrades of vervangende componenten alleen onder begeleiding van ons of een van onze geautoriseerde vertegenwoordigers. 

2.7.5 U kunt geen geldig serienummer opgeven (te vinden op het hoofdchassisframe van het systeem) wanneer u een claim indient onder de garantie. 

2.7.6 Verzegelde audio-, video-opnamen en computerprogrammatuur, waarvan de verzegeling na levering is verbroken 

2.7.8 Maatwerk 

2.8 Alle voorwaarden, bepalingen en garanties geïmpliceerd door de Nederlandse wet worden hierbij uitgesloten, op voorwaarde dat niets in deze clausule zal werken om rechten ten gunste van consumenten uit te sluiten onder alle toepasselijke wetgeving. 

2.9 Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald in deze AVW zijn wij in geen geval aansprakelijk voor enig financieel verlies, winstderving, verlies van zaken, verlies van contract, verlies van plezier, verliezen als gevolg van claims van derden, gevolgschade, of voor enige speciale of punitieve schadevergoeding, in elk geval voorzienbaar of niet. 

2.10 Onze volledige aansprakelijkheid jegens u, in contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid) of anderszins is beperkt tot een maximum van de Prijs. U moet elke vordering op grond van het Contract aan ons melden binnen 6 kalendermaanden vanaf de datum waarop wij de Goederen of Diensten hebben geleverd waarop de vordering is gebaseerd. Alle claims die na deze datum worden ingediend, zijn verjaard. 

2.11 Onze prijzen zijn gebaseerd op de aansprakelijkheidsbeperkingen in deze algemene voorwaarden en u erkent dat: (I) deze beperking een aanvaardbaar compromis vormt tussen kosten en risico’s; en (II) u de mogelijkheid had om onze Service Level Agreement aan te schaffen (maar niet deed) (die een hoger niveau van garantie en gemoedsrust biedt). 

2.12 Niets in deze algemene voorwaarden is van toepassing om onze aansprakelijkheid jegens u te beperken of uit te sluiten voor verlies als gevolg van (I) overlijden of persoonlijk letsel als gevolg van onze nalatigheid of onder toepasselijke productveiligheidswetgeving (II) schending van wettelijke voorwaarden met betrekking tot titel of (III) bedrog. 

2.13 In alle situaties, al dan niet omschreven in deze algemene voorwaarden, heeft Build4Performance het finale oordeel. 

3. Prijzen en betaling

3.1 In het geval dat prijzen worden gewijzigd in de periode tussen de datum waarop u een bestelling voor goederen plaatst en de datum waarop we onze orderbevestiging uitgeven, nemen we contact met u op voordat uw bestelling wordt verzonden met details over de herziene prijs.

3.2 Prijzen op de Website zijn in euro’s en zijn exclusief BTW of invoerrechten. Prijzen op onze website of die aan u worden verstrekt in een factuur zijn exclusief invoerbelasting of invoerrechten die verschuldigd kunnen zijn bij invoer in een land buiten het Nederland. Vertragingen en mogelijke daaropvolgende opslagkosten en boetes veroorzaakt door het niet betalen van importkosten die verschuldigd kunnen zijn, zijn voor rekening van de klant. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om ervoor te zorgen dat correcte en up-to-date contactgegevens aan Build4Performance zijn verstrekt, zodat de rederij of de douane contact kan opnemen om eventuele verschuldigde betalingen aan te vragen.

3.3 Niettegenstaande het feit dat we een orderbevestiging hebben uitgegeven, kunnen we een bestelling of transactie op elk moment voorafgaand aan verzending geheel of gedeeltelijk annuleren.

3.4 Betaling van de volledige Prijs is verschuldigd wanneer u een bestelling plaatst, tenzij we specifiek anders overeenkomen en moet worden gedaan met een creditcard of betaalpas, PayPal of directe bankoverschrijving naar de rekening die we nomineren. Houd er rekening mee dat, volgens de Nederlandse exportregels, als er meer dan 3 maanden verstrijken tussen de datum van uw betaling en de datum van verzending van de goederen naar u, we mogelijk verplicht zijn om een extra factuur voor btw te maken tegen het geldende tarief naast de prijs, die volledig moet worden betaald voordat we de goederen naar de vervoerder verzenden.

3.5 Als we zijn overeengekomen om goederen voorafgaand aan de betaling te verzenden, is betaling verschuldigd op de datum die staat vermeld op de factuur die we u sturen en in een dergelijk geval:

3.5.1 De eigendom van de Goederen gaat niet op u over totdat de volledige Prijs door ons is ontvangen en op onze rekening staat bijgeschreven; en

3.5.2 Als betalingen achterstallig zijn of u insolvent wordt, vervalt uw recht op het bezit van de goederen automatisch en kunnen we zonder kennisgeving aan u (I) de levering van goederen opschorten die verschuldigd zijn op grond van andere contracten die we met u hebben totdat de betaling is ontvangen en (II) een pand betreden waar de goederen zijn opgeslagen, de goederen te scheiden van alles waaraan ze gehecht zijn (zonder aansprakelijkheid voor enige schade die het gevolg is, tenzij de schade het gevolg is van onze nalatigheid) en het geheel of een deel van de goederen opnieuw in bezit te nemen.

3.6 We kunnen een actie voor de Prijs handhaven op voorwaarde dat de vervaldatum voor betaling is verstreken, ongeacht de levering.

3.7.1 Wij kunnen een vergoeding in rekening brengen voor laattijdige betalingen tegen de tarieven en bedragen die van tijd tot tijd zijn voorgeschreven en hebben bovendien recht op alle redelijke kosten die zijn gemaakt om onbetaalde bedragen terug te vorderen.

3.7.2 De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van het factuurbedrag, dan wel de werkelijke incassokosten (met een minimum van € 450,00).

3.7.3 De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Wederpartij worden verhaald.

3.8 Wanneer delen van een bestelling niet beschikbaar zijn, kunnen we die onderdelen afzonderlijk factureren.

3.9.1 Alle door Build4Performance aan Wederpartij gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, ook indien daarin een termijn wordt genoemd, tenzij uitdrukkelijk het tegendeel is vermeld.

 3.9.2 Ten aanzien van verstrekte prijslijsten, brochures, informatie op websites en andere gegevens behoudt Build4Performance nadrukkelijk prijswijzigingen en (druk-)fouten voor.

Verzending en levering

4.1 Verzend- en administratiekosten worden toegevoegd aan de kosten van de goederen, tenzij anders

aangegeven op onze orderbevestiging.

4.2 We zullen u per e-mail of telefoon op de hoogte stellen wanneer uw goederen klaar zijn voor verzending naar de vervoerder (of als alternatief als de oorspronkelijke schatting van de 30-daagse verzending kan worden overschreden). Alle leveringsdatums die wij u meedelen, zijn slechts schattingen en de tijd is niet (en kan niet door u worden gemaakt) van de essentie van het contract voor de levering van goederen of diensten door ons aan u.

4.3 Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele verliezen, kosten, schade of uitgaven die u direct of indirect kunt oplopen als gevolg van het niet halen van een geschatte leveringsdatum.

4.4 U dient alles in het werk te stellen om beschikbaar te zijn om Goederen te ontvangen en te ondertekenen op de datum dat wij of de Vervoerder u op de hoogte stellen dat ze aan u zullen worden geleverd. Als de Vervoerder probeert goederen te leveren, maar niet in staat is om dit te doen, zal de vervoerder nog twee pogingen doen. Als de Vervoerder, ondanks het doen van een tweede en derde poging, nog steeds niet in staat is om de Goederen te leveren, zal de Vervoerder een kaart achterlaten met een referentietelefoonnummer dat u kunt bellen om de levering te regelen op een tijdstip dat u uitkomt. Als u niet in staat bent om binnen 14 dagen na de eerste leveringspoging een succesvolle levering in ontvangst te nemen, worden de goederen aan ons geretourneerd en worden de verzendkosten aan u in rekening gebracht. Zodra het artikel aan ons is geretourneerd, moet u extra verzendkosten betalen voordat we het artikel opnieuw naar u verzenden.

4.5 U moet de Goederen inspecteren op duidelijke schade die zich tijdens het transport heeft voorgedaan op het moment van levering en eventuele zichtbare schade noteren op het afleverformulier of mobiele apparaat van de Vervoerder. U moet er ook voor zorgen dat u de goederen inschakelt en controleert of ze zo snel mogelijk na levering en in elk geval binnen 48 uur werken. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt tijdens het transport, maar we zullen redelijke inspanningen leveren om de kosten van de goederen en alle bijbehorende kosten van de vervoerder te claimen. Als u er niet in slaagt om schade binnen de bovenstaande periode van 48 uur te melden, kan dit ons vermogen om dergelijke kosten te verhalen op de verzekeraar van de Vervoerder in gevaar brengen.

5. Retourzendingen door commerciële en internationale klanten

5.1 Als u goederen ontvangt die niet overeenkomen met de goederen die u hebt besteld of die defect zijn, dient u binnen 5 dagen na de datum van levering door de vervoerder contact met ons op te nemen via de website of via email; support@build4performance.com om het ophalen en retourneren op onze kosten te regelen. U krijgt de mogelijkheid om de Goederen te laten vervangen door de bestelde Goederen (indien beschikbaar) of om te worden terugbetaald via de betaalmethode die u hebt gebruikt bij de aankoop van de Goederen. Terugbetalingen en vervangingen zullen worden uitgevoerd na ontvangst van de geretourneerde Goederen. 

5.2 Als u Goederen verkeerd hebt geselecteerd, kunnen wij, naar eigen goeddunken, aanbieden om dergelijke Goederen te vervangen door de Goederen die u wilde bestellen, maar we kunnen administratiekosten en herbevoorradingskosten in rekening brengen en u zult de extra transportkosten moeten betalen (samen met alle relevante belastingen en heffingen). 

5.3 Geretourneerde Goederen moeten door ons worden ontvangen in dezelfde staat als waarin ze waren afgeleverd, samen met alle bijbehorende verpakkingen en documentatie. 

5.4 U hebt het recht om goederen van derden binnen zeven dagen na levering door de vervoerder te retourneren, op voorwaarde dat (I) ze geen integraal onderdeel vormen van een systeem; (II) u betaalt alle verzendkosten voor retourzending (samen met alle toepasselijke invoerrechten en belastingen) en (III) de Goederen zijn ongeopend en in verkoopbare staat. 

5.5 We zijn niet verplicht om retourzendingen of uitwisselingen van op maat gemaakte goederen te accepteren. 

5.6 Uw rechten om Goederen te retourneren onder deze clausule zijn onderworpen aan onze redelijke discretie en we kunnen weigeren een retourzending te accepteren of een terugbetaling te doen wanneer Goederen: (I) zijn blootgesteld aan abnormale omgevingsfactoren, waaronder stroomstoringen of -uitval, elektromagnetische interferentie, extreme vochtigheid of temperatuur, overmatige trillingen of elektrostatische schade; (II) beschadigd zijn door chemische corrosie of water; of (III) met korting zijn verkocht. In dergelijke omstandigheden kunnen we u vragen om te betalen voor onze onderzoeken en eventuele reparaties die vereist zijn als voorwaarde voor de retourzending. 

6. Handelen als consument

6.1 Als u als consument koopt, hebt u bepaalde wettelijke rechten die u (onder andere) het recht geven om van gedachten te veranderen en goederen gedurende een beperkte periode gratis te laten vervangen of repareren. Niets in deze algemene voorwaarden is bedoeld om uw wettelijke rechten negatief te beïnvloeden. Als er een conflict is tussen uw wettelijke rechten en de voorwaarden in deze AVW, worden de voorwaarden in deze AVW geacht alleen van toepassing te zijn op personen die handelen als bedrijf en niet als consument. Hieronder volgt een niet-uitputtende opsomming van de belangrijkste rechten. 

6.2 Als u goederen via de website, email of telefonisch hebt besteld zonder ze eerst fysiek te inspecteren, hebt u het recht om van gedachten te veranderen en het contract te annuleren tot 5 dagen na de datum van levering door de vervoerder. In een dergelijk geval kunt u nog steeds aansprakelijk zijn voor: (I) de kosten van aan u geleverde Diensten tot aan de datum van annulering; en (II) de kosten van ophalen en terugbrengen door een Vervoerder. Uw recht om te annuleren is mogelijk niet van toepassing op opmaat gemaakte goederen of diensten. Als u besluit uw bestelling te annuleren, dient u ons hiervan per e-mail op de hoogte te stellen via het contactformulier op de Website. 

6.3 U hebt het recht om Goederen die Defect zijn kosteloos te retourneren gedurende maximaal 30 dagen vanaf de datum van levering door de Vervoerder. 

6.4 U hebt het recht om van ons te verlangen dat wij de Goederen kosteloos repareren gedurende maximaal 1 maand vanaf de datum van levering door de vervoerder. 

7. Commercieel gebruik

7.1 We staan alleen commercieel gebruik toe van systemen die we leveren onder onze speciale “Commerciële” lijn die als zodanig door ons wordt geïdentificeerd of met Build4performance in overleg is samengesteld. U mag systemen niet wijzigen of opnieuw configureren zonder onze uitdrukkelijke toestemming. 

7.2 U mag geen handelsmerken of branding verwijderen die op de Goederen zijn toegepast. Als u de livery die op een systeem is toegepast op een “White label” -basis wilt wijzigen, moet u eerst onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming vragen. 

7.3 Wanneer u een Systeem voor Commercieel Gebruik aanschaft, moet u ook de juiste commerciële softwarelicenties aanschaffen. 

8. Software

8.1 Elk Systeem bevat software en/of Inhoud, die eigendom kan zijn van ons of geleverd kan worden door externe licentiegevers. Sommige van onze externe licentiegevers vereisen dat u een licentieovereenkomst voor eindgebruikers rechtstreeks met hen ondertekent, terwijl anderen ons de rechten geven om hun software aan u in licentie te geven. U moet zich houden aan de voorwaarden van dergelijke softwarelicenties in aanvulling op deze AVW.

8.2 U mag geen software die als onderdeel van een Systeem wordt geleverd (of die u afzonderlijk downloadt) wijzigen, kopiëren, opnieuw distribueren of proberen te reverse-engineers, behalve voor zover wettelijk toegestaan om een back-up van de software te houden of de software te onderhouden in omstandigheden waarin de licentiegever geen onderhoud aanbiedt.

8.3 Sommige softwarelicenties worden periodiek of voor een beperkte periode uitgegeven en u bent verantwoordelijk voor het verlengen van dergelijke licenties (hetzij bij ons of rechtstreeks bij de externe leverancier) wanneer verlengingen verschuldigd zijn.

8.4 Houd er rekening mee dat hoewel sommige softwareprogramma’s een configuratiemogelijkheid bieden die de toevoeging van Inhoud van derden mogelijk maakt, dit niet altijd automatisch de rechten omvat om dergelijke Inhoud te gebruiken en dat het uw verantwoordelijkheid is om ervoor te zorgen dat u (I) toestemming hebt verkregen om dergelijke Inhoud te gebruiken en (II) eventuele toepasselijke vergoedingen hebt betaald aan de maker of licentiegever van dergelijke Inhoud.

9. Installatie, training en ondersteuning op locatie

9.1 Tenzij u een ervaren klant bent met eerdere installatie-ervaring, leveren wij een systeem alleen op voorwaarde dat het wordt geïnstalleerd door ons team van specialisten. Onze standaard installatieprijzen staan vermeld op de Website of kunnen worden opgevraagd indien nodig. Onze standaard installatieprijzen zijn van toepassing op voorwaarde dat het Systeem wordt geïnstalleerd op een begane grond die toegankelijk is via een deur van minimaal 950 mm breed. In alle andere omstandigheden (bijvoorbeeld als de opstellingslocatie alleen via een trap bereikbaar is) kunnen er extra kosten in rekening worden gebracht. Als u ons aanbod om onze on-site installatie- en trainingsservice te bieden afwijst, bent u verantwoordelijk en aanvaardt u aansprakelijkheid voor elke daaruit voortvloeiende storing van het systeem, inclusief alle kosten die verband houden met het herstellen van eventuele resulterende Defecten. 

9.2 Het is uw verantwoordelijkheid om ons voldoende informatie te geven over de plaats van installatie, zodat wij de benodigde mankracht en de bijbehorende kosten goed kunnen inschatten. U bent aansprakelijk voor alle extra kosten die wij kunnen maken als u dergelijke informatie niet volledig vrijgeeft (waaronder administratie, vertraging en extra mankracht en bijbehorende reis- en verblijfkosten). 

9.3 Elke training vindt plaats op de dag van installatie en daarom moet u ervoor zorgen dat er iemand beschikbaar is om de training te volgen, anders moet u betalen voor speciale training, die wordt gegeven tegen onze on-site ondersteuningstarieven die op dat moment gelden. Afhankelijk van de beschikbaarheid van vervoer en accommodatie is het mogelijk om een andere dag na de installatiedatum een training te geven, maar hiervoor worden extra kosten in rekening gebracht. 

9.4 U kunt een van onze technici vragen om bij u langs te komen om eventuele problemen met het systeem op te lossen. Onze minimale voorrijkosten in het Nederland vertegenwoordigen tot 4 uur van de tijd van onze technicus tegen onze geldende tarieven van tijd tot tijd plus reistijd en onkosten (indien van toepassing). De technicus zal proberen uw probleem ter plaatse op te lossen, maar als dit niet mogelijk is en een onderdeel moet worden vervangen, zal de technicus het onderdeel verwijderen en naar ons terugsturen voor reparatie of vervanging. Als het onderdeel nog steeds onder de garantie valt, is de vervanging of reparatie gratis, anders zullen we u informeren over de eventuele kosten van een dergelijke reparatie of vervanging. 

9.5 Tijdens een oproep kunt u, zodra de technicus de taak heeft voltooid waarvoor de oproep was geboekt, de technicus om advies vragen en u helpen met al het andere dat verband houdt met uw systeem, op voorwaarde dat dit binnen het tijdsbestek van 4 uur wordt voltooid. 

9.6 Voor oproepen in Nederland waarvoor onze technicus meer dan 2 uur moet reizen vanaf ons terrein en voor oproepen buiten Nederland worden extra kosten in rekening gebracht. 

10. Intellectueel eigendom

10.1 Gebruikster behoudt zich alle rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de wetten die betrekking hebben op intellectueel eigendom. 

10.2 Gebruikster is gerechtigd om de toegenomen kennis aan haar zijde te gebruiken voor het uitvoeren van andere overeenkomsten dan de Overeenkomst met de Wederpartij. Gebruikster houdt hierbij rekening met eventuele vertrouwelijke informatie waarbij deze informatie niet met Derden of bij de uitvoering van andere overeenkomsten wordt gedeeld. 

10.3 Gebruikster is gerechtigd haar werken en andere bescheiden waar intellectueel eigendomsrecht op rust te allen tijde bij de Wederpartij op te vragen. De Wederpartij verstrekt hiertoe ten alle tijden en zo spoedig mogelijk haar medewerking. 

10.4 Gebruikster is gerechtigd om, zonder voorafgaande toestemming van de Wederpartij, werken openbaar te maken als daar intellectueel eigendom van Gebruikster op rust. 

10.5 De Wederpartij is niet bevoegd om werken, zonder voorafgaande toestemming van Gebruikster, openbaar te maken indien op deze werken intellectueel eigendomsrecht van Gebruikster rust. 

11. Risico-overgang

11.1 Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de Wederpartij over, op het moment
waarop zaken in de macht van de Wederpartij worden gebracht.

12. Algemeen

12.1 We kunnen de uitvoering van het Contract uitstellen zolang we niet in staat zijn om met u overeengekomen 

data te halen vanwege een oorzaak buiten onze redelijke controle. 

12.2 We kunnen het Contract onmiddellijk beëindigen (I) zonder kennisgeving als u Insolvent wordt (II) na kennisgeving als het Contract onmogelijk wordt om uit te voeren vanwege een oorzaak buiten onze redelijke controle of (III) op kennisgeving met betrekking tot een deel van de Goederen als enige informatie gegeven door onze leveranciers waarop we vertrouwden onjuist blijkt te zijn in de mate dat het voor ons onrendabel wordt om die Goederen aan u te leveren. 

12.3 De bepalingen van clausules 2.8 tot en met 2.12, 3.5 tot en met 3.7, deze clausule 10.3, clausules 10.5 tot en met 10.9 en onze rechten om elk onbetaald deel van de Prijs te recupereren, blijven van kracht na beëindiging van dit contract, ongeacht de reden voor beëindiging. 

12.4 Als een van de voorwaarden van het Contract door een bevoegde autoriteit wordt vastgesteld als ongeldig, onwettig of niet-afdwingbaar in welke mate dan ook, zal een dergelijke voorwaarde of bepaling in die mate worden gescheiden van de resterende voorwaarden, bepalingen en bepalingen die geldig blijven voor zover toegestaan door de wet. 

12.5 Het Contract en elk document waarnaar hierin uitdrukkelijk wordt verwezen, vertegenwoordigt de volledige overeenkomst tussen de partijen en vervangt elke eerdere overeenkomst, afspraak of regeling, mondeling of schriftelijk. 

12.6 Geen van beide partijen heeft vertrouwd op enige verklaring, toezegging of belofte van de ander of impliciet uit iets dat is gezegd of geschreven in onderhandelingen voorafgaand aan het aangaan van het Contract, behalve zoals uitdrukkelijk vermeld in het Contract of enig document waarnaar uitdrukkelijk wordt verwezen. 

12.7 Geen van beide partijen heeft enig rechtsmiddel met betrekking tot een onware verklaring van de andere partij, mondeling of schriftelijk, voorafgaand aan de datum van het Contract (tenzij een dergelijke onware verklaring frauduleus is gedaan) en de enige remedie van een partij is voor schending van het contract. 

12.8 Geen enkele voorwaarde van in de overeenkomst is afdwingbaar door een persoon die geen partij is bij de overeenkomst, maar dit heeft geen invloed op enig recht of rechtsmiddel van een derde partij dat bestaat of beschikbaar is buiten die wet. 

12.9 Het Contract en alle geschillen of claims die voortvloeien uit of verband houden met het onderwerp ervan worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming is het Nederlands Recht van toepassing. 

12.10 Deze Voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel onder nummer 80780245. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de Overeenkomst. 

13. Events en Verhuur – Annulering

13.1 Indien door een consument niet wordt betaald conform hetgeen is overeengekomen behoudt Build4Performance zich het recht voor enige reservering te annuleren en de daadwerkelijke kosten van de annulering in rekening te brengen.

13.2 Indien door een afnemer die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf of commercieel gebruik niet wordt betaald conform hetgeen is overeengekomen behoudt Build4Performance zich het recht voor enige reservering te annuleren en een percentage van de ten gevolge van de betreffende reservering te verwachten omzet inclusief bedieningsgeld en BTW te vorderen, afhankelijk van het tijdstip van annulering en oplopende tot maximaal 100% van de te verwachten omzet inclusief bedieningsgeld en BTW. 

De annuleringskosten bedragen:

  • 13.2.1 Annulering 28 dagen of eerder alvorens het evenement start: 20% van de te verwachten omzet inclusief bedieningsgeld en BTW.
  • 13.2.2 Annulering 14 – 27 dagen alvorens het evenement start: 50% van de te verwachten omzet inclusief bedieningsgeld en BTW.
  • 13.2.3 Annulering 3 – 13 dagen alvorens het evenement start: 80% van de te verwachten omzet inclusief bedieningsgeld en BTW.
  • 13.2.4 Annulering 0-2 dagen alvorens het evenement start: 100% van de te verwachten omzet inclusief bedieningsgeld en BTW.

13.3 Indien een afnemer zelfstandig besluit het gebruik van enige faciliteit voortijdig te beëindigen zal geen restitutie worden verleend.

13.4 Build4Performance behoud zich het recht voor om klanten te weigeren die niet voldoen aan de eisen om op een veilige manier en zonder schade een experience te beleven. Eventuele eisen zijn, maar niet beperkt tot de volgende voorbeelden: afnemers dienen een maximale lichaamsgewicht van 120 kilogram te hebben, een minimale lichaamslengte te hebben van 1,40 meter, gepast gedrag vertonen, geschikt schoeisel te dragen en moeten zonder problemen in de racestoel plaats kunnen nemen. 

14. Aansprakelijkheid Build4Performance

14.1 Iedere aansprakelijkheid naar Build4Performance voor schade (ook ten gevolge van diefstal) welke afnemers en of bezoekers lijden is uitgesloten, tenzij zulks bij de wet dwingendrechtelijk is geregeld.

14.2 Het voorgaande geldt jegens eenieder en ongeacht of de schade wordt veroorzaakt door, (maar niet beperkt tot): 

14.2.1 het betreden van de simulatoren of de experience locatie;

14.2.2 een ongeval met een simulator, tijdens het racen, het beleven van een VR experience, of enig ongeval met andere afnemer(s)

14.2.3 overtreding van veiligheidsvoorschriften door enige afnemer of bezoeker

14.2.4 omstandigheden die zijn toe te rekenen aan de afnemer of bezoeker.

14.3 Build4Performance is op geen enkele vorm aansprakelijk voor epileptische aanvallen, schade aan de gezondheid, bewegingsziekte, of enig andere vorm van benadeling voor afnemers.

14.4 In het geval Build4Performance toch aansprakelijk mocht blijken te zijn dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald. 14.5 Build4Performance is niet aansprakelijk om kosten van afnemer te vergoeden, zonder schriftelijk akkoord, als compensatie of als schadevergoeding bij software-, hardware of andere organisatorische problemen. 

Official supplier Formule 1 café Ziggo Sport