Verzending

Kosten 

Wij leveren af vanuit onze winkel in Hoogeveen, inclusief verpakking voor zover het geen bulk/OEM artikel betreft. De verzendkosten komen voor rekening van de klant. 

Leveringstermijnen

Leveringstermijnen zijn indicatief en vrijblijvend, voor zover niet uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. De door ons aangegeven leveringstermijnen zijn onder voorbehoud van een juiste en tijdige levering door onze leveranciers en producenten. 

Vertragingen in levering en dienstverlening op grond van overmacht en andere onvoorzienbare gebeurtenissen, welke de levering door ons wezenlijk bemoeilijken of onmogelijk maken en niet te wijten zijn aan B4P (waaronder in het bijzonder: oorlogsachtige gebeurtenissen, ambtelijke bevelen, het niet verkrijgen van invoer- of doorvoervergunningen, landelijke maatregelen betreffende de beperking van het handelsverkeer, stakingen, uitsluitingen en soortgelijke bedrijfsproblemen, verkeersproblemen), ongeacht of de gebeurtenissen zich voordoen bij ons, onze leveranciers of onze onderaannemers, geven ons het recht de levering respectievelijk dienstverlening voor de duur van de belemmering buiten een toepasselijke aanlooptijd op te schorten of de overeenkomst, voor zover deze nog niet is nagekomen, geheel of gedeeltelijk te ontbinden. 

De leveringstermijn wordt eveneens verlengd met de periode waarmee de klant zelf in gebreke blijft ten aanzien van zijn verplichtingen uit de overeenkomst. De klant heeft geen enkel recht op schadevergoeding als gevolg van een dergelijke belemmering. 

B4P heeft het recht goederen of diensten in gedeelten te leveren. Bij overeenkomsten tot levering geldt iedere gedeeltelijk levering van goederen en diensten als afzonderlijke nakoming. 

Gebreken 

De klant is gehouden de goederen onverwijld na aanlevering zowel op beschadigingen als op duidelijke gebreken te controleren. De gebreken dienen de transportondernemer (bijvoorbeeld de pakketdienst of expediteur) onverwijld te worden medegedeeld en op de vrachtpapieren te worden aangetekend. 

Bovendien dienen gebreken en transportschade binnen 5 kalenderdagen na de goederenafgifte schriftelijk door de klant te worden medegedeeld. De beschadigde goederen blijven bij de klant, totdat zij door een deskundige van B4P beoordeeld zijn. Latere reclamaties dan hier genoemd worden niet door ons geaccepteerd. 

Vragen?

Neem dan contact met ons op!

Official supplier Formule 1 café Ziggo Sport